ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ

0
312

Mᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀᴏ ᴛᴏ̂́ᴄ Nᴏ̣̂ɪ Bᴀ̀ɪ – Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴏɴ đᴀ̃ “ʙᴀʏ ʟᴏ̣̂ɴ” ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴠᴜ̣ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 14ʜ30′ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 10/10 ᴛʀᴇ̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ Kᴍ164 đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛᴏ̂́ᴄ Nᴏ̣̂ɪ Bᴀ̀ɪ – Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ, đᴏᴀ̣ɴ ǫᴜᴀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴏɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ.
Kʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ, ‘ʙᴀʏ ʟᴏ̣̂ɴ’ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛᴏ̂́ᴄ

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ 5 ᴄʜᴏ̂̃ KIA đᴀ̃ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ, ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ. Dᴏ đᴀɴɢ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ʙɪ̣ ᴠᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ, ʟᴏ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴏ̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴠᴜ̣ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʟᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛̉ᴀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.
Clip khoảnh khắc ô tô bất ngờ lao vào dải phân cách, 'bay lộn' nhiều vòng trên cao tốc Ảnh 1
Clip khoảnh khắc ô tô bất ngờ lao vào dải phân cách, 'bay lộn' nhiều vòng trên cao tốc Ảnh 2
Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʟᴇ̂ɴ đᴇ̀ ᴠᴀ̣ᴄʜ, ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴀ̂̉ᴜ. Sᴀᴜ ᴘʜᴀ “ʙᴀʏ ʟᴏ̣̂ɴ” ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴏ̀ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴄʜɪ̉ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴇ̣. Hɪᴇ̣̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ “ʙᴀʏ ʟᴏ̣̂ɴ” ɴʜᴜ̛ ᴘʜɪᴍ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ɴᴀ̀ʏ ʀᴀ̂́ᴛ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴋɪᴀ ᴍᴀ̀ Nᴀᴍ OK đᴀ̃ ʟᴀ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ.ᴇ̣̂ᴛ ᴍ.ᴀ̣ɴɢ

Vụ tai nạn thảm khốc khiến YouTuber Nam Ok và nhóm bạn thương vong: Chiếc xe con đã quá hạn đăng kiểm 5 tháng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here