Dᴏ̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ

0
413

Hᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴀɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ᴜ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴏ̛̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ sᴜᴏ̂́ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀.


Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ sᴜᴏ̂́ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ, xᴏ́ᴛ xᴀ. Vᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ sᴀᴜ ɢᴀ̂̀ɴ 5 ɴɢᴀ̀ʏ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ sᴜ̛̣ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴀ ʟᴀ̣ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ, ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ᴜ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ. Bᴇ́ ᴛʀᴀɪ L.G.H. đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ʀᴏ̛̀ɪ xᴀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ. Tᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀᴜ xᴏ́ᴛ ᴍᴀ̀ sᴜʏ sᴜ̣ᴘ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴᴜ̛́ᴄ ɴᴏ̛̉.

Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ L.G.Đ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ đᴀ̃ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ. Tʜᴇᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ, ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ sᴜᴏ̂́ɪ, ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Kʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 600ᴍ, ʀᴀ̂́ᴛ ʀᴀ̣̂ᴍ ʀᴀ̣ᴘ, ᴋʜᴏ́ đɪ.

Dòng chia sẻ đau đớn của mẹ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: Mọi người đừng gọi nữa... con em mất rồi - Ảnh 1.

Đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ sᴜʏ sᴜ̣ᴘ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ. Dᴏ̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ A.N ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴏ́ᴛ xᴀ, “Mᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛̀ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴇᴍ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɴ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄᴏɴ ɴᴏ́ ᴍᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ”.

Vᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴏɴɢ ɴɢᴏ́ɴɢ đᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ̛̀, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴇ̂ᴍ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̉ đɪ ʟᴀ̣ᴄ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ sᴏ̛́ᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ đᴏᴀ̀ɴ ᴛᴜ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʏ̀ ᴅɪᴇ̣̂ᴜ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ᴜ ɴᴀ̀ᴏ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴀ ʙᴇ́ H. ᴠᴇ̂̀ ʙᴇ̂ɴ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣.

Dòng chia sẻ đau đớn của mẹ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: Mọi người đừng gọi nữa... con em mất rồi - Ảnh 2.

Bᴇ̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ H. ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ, xᴏ́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ɴᴏ̂̃ɪ đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ, ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴛ ɴᴀ̀ʏ.

Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́, ᴄʜɪ̣ A.N ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ đᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ, ᴛᴏ̂́ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 10ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 15/10, ᴄʜᴀ́ᴜ L.G.H. đᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̀, ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʀᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀ̂ᴜ. Tɪ̀ᴍ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴇ́.

Sᴀᴜ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ. Xᴀ̃ Mɪɴʜ Tᴀ̂ɴ đᴀ̃ ʜᴜʏ đᴏ̣̂ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ.

Sᴀᴜ 2 ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ, sᴀ́ɴɢ 17/10, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Dᴀ̂̀ᴜ Tɪᴇ̂́ɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʀᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ L.G.H. Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ. Sᴀᴜ 5 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴏ̛̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ sᴜᴏ̂́ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here