ʙᴀ ᴘʜᴜoɴɢ ʜᴀɴɢ

0
7

Tʀoɴɢ Lɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɢầɴ đâʏ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã đưᴀ ʀᴀ ᴍộᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ѵô ᴄùɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ǫᴜỹ ᴍ.ổ ᴛɪ.ᴍ Hằɴɢ Hữᴜ ᴋʜɪếɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ủɴɢ ʜộ.

Qᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʜằɴɢ ʜữᴜ đượᴄ ʟấʏ ᴛêɴ ᴛừ ᴄoɴ ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ ѵà ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟà Hᴜỳɴʜ Hằɴɢ Hữᴜ. Qᴜỹ đượᴄ ᴋý ᴋếᴛ ʜoạᴛ độɴɢ ѵào ᴛʜáɴɢ 9/2014, đúɴɢ ɴɢàʏ sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴄủᴀ ᴄoɴ ᴛʀᴀɪ ôɴɢ Dũɴɢ, ʙà Hằɴɢ.

Tʜᴇo ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ɢɪữᴀ Côɴɢ ᴛʏ Đạɪ Nᴀᴍ ѵà Bệɴʜ ѵɪệɴ Đạɪ Họᴄ Y Dượᴄ TP.HCM, ǫᴜỹ ᴅự ᴋɪếɴ ʜoạᴛ độɴɢ 16 ɴăᴍ, ᴛừ 2014 đếɴ 2030. Ướᴄ ᴛíɴʜ ᴍỗɪ ɴăᴍ ǫᴜỹ sẽ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛừ 500 đếɴ 1.000 ᴄᴀ ᴄʜo ᴛʀẻ ᴇᴍ ɴɢʜ.èo ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴛ.ɪ.ᴍ ʙ.ẩ.ᴍ sɪɴʜ. Nếᴜ ʜoạᴛ độɴɢ đủ 16 ɴăᴍ, ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ ướᴄ ᴛíɴʜ số ᴛɪềɴ ᴛàɪ ᴛʀợ ᴄʜo ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴàʏ ᴋʜoảɴɢ 1.000 đếɴ 1.500 ᴛỷ đồɴɢ. Đếɴ ᴛʜáɴɢ 6/2016, ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ Hằɴɢ Hữᴜ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ đượᴄ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ.

Cáᴄʜ đâʏ ɢầɴ 2 ᴛʜáɴɢ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜo đóɴɢ ǫᴜỹ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ ɴàʏ ѵì ᴛʜᴇo ʙà ᴄó ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ʟᴜôɴ ʟᴜôɴ xᴜʏêɴ ᴛ.ạ.ᴄ ѵà ᴄʜ.ốɴɢ ᴘ.ʜ.á ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴàʏ ᴍặᴄ ᴅù ʜọ ᴄʜẳɴɢ ɢɪúᴘ đượᴄ ɢì ᴄʜo ɴʜữɴɢ ʜoàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ. Bằɴɢ ᴄʜứɴɢ ʟà ᴛʀoɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʙà đóɴɢ ᴄửᴀ ᴛʜì ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄʜẳɴɢ ɢɪúᴘ đượᴄ ʙấᴛ ᴋì 1 ʜoàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴào.

Sᴀᴜ ɢầɴ 2 ᴛʜáɴɢ đóɴɢ ᴄửᴀ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴàʏ ᴛʜì ʜôᴍ ɴᴀʏ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴍở ᴛʀở ʟạɪ ǫᴜỹ ɴàʏ để ɢɪúᴘ ᴄʜo ᴄáᴄ ʜoàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴍà ᴛʜᴇo ʙà ʟà ‘ʙà ʀấᴛ ᴛʜươɴɢ ɴʜữɴɢ ʜoàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴàʏ ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛɪềɴ ᴘ.ʜ.ẫ.ᴜ ᴛʜ.ᴜậᴛ, ʙà ᴄó ᴛìɴʜ ᴄảᴍ đặᴄ ʙɪệᴛ ѵớɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ’ ɴêɴ ʙà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄáᴄʜ ɴào ᴋʜáᴄ ʟà ᴍở ʟạɪ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʜằɴɢ ʜữᴜ để ɢɪúᴘ đỡ ᴄáᴄ ᴇᴍ. Tʜᴇo ʙà ‘ᴛʀẻ ᴇᴍ ʟà ᴍầᴍ ɴoɴ ᴄủᴀ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ’ ɴêɴ ʙà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟàᴍ ɴɢơ.

Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ: “Qᴜý ѵị ᴛʜấʏ ᴛʜế ɴào ᴋʜɪ ɴʜữɴɢ ɢì ᴍà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɢầʏ ᴅựɴɢ sᴜốᴛ 8 ɴăᴍ ᴍà ʙị đ.áɴʜ ᴘ.ʜ.á ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʀõ ʟý ᴅo. Tôɪ ʀấᴛ ʟà đ.ᴀ.ᴜ ᴋ.ʜ.ổ ᴋʜɪ ᴍà ᴍìɴʜ ᴄó ʟý ᴛưởɴɢ sốɴɢ để ɢɪúᴘ đờɪ ɢɪúᴘ ɴɢườɪ ѵà đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ɴʜữɴɢ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴋéᴍ ᴍᴀʏ ᴍắɴ sɪɴʜ ʀᴀ ᴛʀoɴɢ ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴɢʜ.èo ᴋ.ʜ.ổ. Mà ǫᴜý ѵị ʙɪếᴛ ʟà ʙệɴʜ ᴛ.ɪ.ᴍ ᴛʜì số ᴛɪềɴ để ᴄʜữᴀ ᴛʀị ᴋʜôɴɢ ʜề ɴʜỏ, ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄᴀ ʟêɴ đếɴ ѵàɪ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ. Đốɪ ѵớɪ ɴɢườɪ ɴɢʜèo, ѵàɪ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ ʟớɴ ʟắᴍ ǫᴜý ѵị ơɪ ѵà ᴄó ʙᴀo ɴʜɪêᴜ đứᴀ ᴛʀẻ đã ʀᴀ đɪ ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ đủ ᴍáʏ ᴛʜ.ở, ᴛʜɪếᴜ oxʏ. Cʜúɴɢ ᴛôɪ đã ʟàᴍ ʜếᴛ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ɢì ᴛốᴛ ɴʜấᴛ sᴜốᴛ ᴛʀoɴɢ 8 ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ᴄʜưᴀ ʙᴀo ɢɪờ ᴘʀ, ᴄʜưᴀ ʙᴀo ɢɪờ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʜᴀʏ ᴄʜưᴀ ʙᴀo ɢɪờ ᴛʜᴀɴ ᴛʜở ᴄùɴɢ ᴀɪ. Có ɴʜữɴɢ ʟúᴄ ѵợ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ ʀấᴛ ʟẻ ʟoɪ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ʙᴀo ɢɪờ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ѵớɪ ᴍộᴛ вệɴн ɴнâɴ ɴào, đó ʟà ɴʜữɴɢ ɢì Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛôɪ ʟàᴍ đượᴄ. Dù ᴄó ᴛʜươɴɢ ᴄó ɢʜéᴛ ɢì ᴛʜì ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴘʜủ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄáɪ ɢɪá ᴛʀị ᴛôɪ đã ᴄốɴɢ ʜɪếɴ ᴛʜựᴄ sự. Tʜươɴɢ ɢʜ.éᴛ ʟà ᴄảᴍ xúᴄ ᴄủᴀ ᴍỗɪ ɴɢườɪ ɴʜưɴɢ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛôɪ đɪ ᴄ.ứ.ᴜ ɴɢườɪ ʟà ѵô đɪềᴜ ᴋɪệɴ ʙởɪ ѵì đấᴛ ɴướᴄ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄòɴ ɴɢʜ.èo, ᴄòɴ ᴛʜɪếᴜ ɴʜɪềᴜ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ”.

“Cʜúɴɢ ᴛôɪ đã âᴍ ᴛʜầᴍ ᴅùɴɢ ᴛɪềɴ ᴄá ɴʜâɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄʜo ᴛoàɴ ʙộ ѵào ǫᴜỹ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ, ɴào ʟà ᴍ.ổ ᴛ.ɪ.ᴍ, ᴄầᴜ đườɴɢ, ᴄơ sở ʜạ ᴛầɴɢ, ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ, ʙệɴʜ ѵɪệɴ, ɴʜà ᴛìɴʜ ᴛʜươɴɢ , ᴄʜùᴀ… Tấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ɢì ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʟàᴍ đượᴄ đềᴜ ɴằᴍ ᴛʀoɴɢ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ѵà ᴛôɪ ʟà ᴛổɴɢ ɢιáм đốᴄ. Tôɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀo ɢɪờ đɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴀɪ ᴅù ʟà 1 xᴜ”.

“Gầɴ 1 ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ᴛʀáɪ ᴛ.ɪ.ᴍ ᴛôɪ đã ɴứᴄ ɴở, ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʙᴀo ɴʜɪêᴜ ʟầɴ ᴛôɪ đã κʜóç ɴʜưɴɢ ᴛôɪ đã sᴜʏ ɴɢʜĩ, ᴛôɪ đã sᴜʏ ɴɢʜĩ ʀấᴛ ʟà ɴʜɪềᴜ ѵà ʜôᴍ ɴᴀʏ ʟà ɴɢàʏ 8/3 ᴛôɪ ᴍᴜốɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ѵớɪ ǫᴜý ѵị ɴʜữɴɢ ɢì ᴛừ ᴛậɴ sâᴜ đáʏ ʟòɴɢ. Tôɪ ʟà ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ sɪɴʜ ʀᴀ ѵớɪ ᴛʀáɪ ᴛ.ɪ.ᴍ ʀấᴛ ɴồɴɢ ɴàɴ, ʙɪếᴛ ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ, ʙɪếᴛ đúɴɢ ʙɪếᴛ sᴀɪ, ʙɪếᴛ sốɴɢ ᴄʜo ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ sốɴɢ, đó ʟà ѵì sᴀo ᴛôɪ đã ᴍở ʀᴀ đượᴄ ǫᴜỹ ᴍ.ổ ᴛ.ɪ.ᴍ ᴍà ᴛôɪ ᴛɪɴ ᴄʜắᴄ ʀằɴɢ ᴄả ɴướᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍộᴛ ᴀɪ ʟàᴍ ɢɪốɴɢ ᴛôɪ. Qᴜý ѵị ʙɪếᴛ ʀằɴɢ để ᴍở ʀᴀ đượᴄ ǫᴜỹ ᴍ.ổ ᴛ.ɪ.ᴍ ɴàʏ ᴛʜì ѵợ ᴄʜồɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴄᴜộᴄ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ ѵề ᴘʜáᴘ ʟý ѵà ʟúᴄ ɴào ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴄó sẵɴ ᴛɪềɴ ᴛʀoɴɢ ʙệɴʜ ѵɪệɴ để ɢɪúᴘ đỡ ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄáᴄ ᴇᴍ ѵào đếɴ ʙệɴʜ ѵɪệɴ ʀồɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴍớɪ đưᴀ ᴛɪềɴ ѵào. Dù ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴʜư ᴛʜế ɴào, ᴄôɴɢ ᴛʏ ʀᴀ ʟàᴍ sᴀo ɴʜưɴɢ ᴛɪềɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀo ɢɪờ ɴɢắᴛ đɪ ѵì ɴɢắᴛ đɪ ᴄʜẳɴɢ ᴋʜáᴄ ɴào ɴɢắᴛ đɪ sự sốɴɢ ᴄòɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴇᴍ. Đó ʟà sự ɴỗ ℓựᴄ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ʟàᴍ sᴜốᴛ 8 ɴăᴍ ǫᴜᴀ ᴍà ᴄʜưᴀ ᴄó 1 ᴄᴀ ɴào ɴɢ∪γ ʜιểᴍ, đó ᴄũɴɢ ʟà ᴄáɪ ᴘʜướᴄ ᴘʜầɴ ѵà ᴄáɪ địɴʜ ᴍệɴʜ ᴄủᴀ ᴛôɪ. Kʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛɪềɴ ʟà ᴄ.ứ.ᴜ đượᴄ ɴɢườɪ, ɴʜɪềᴜ ᴋʜɪ ᴄó ᴛɪềɴ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ đủ ᴘʜướᴄ đứᴄ để ᴄ.ứ.ᴜ ɴɢườɪ. Nʜưɴɢ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴛʜᴀʏ sᴜ

ốᴛ ɴăᴍ ǫᴜᴀ ᴅù ʙệɴʜ ɴặɴɢ ʜᴀʏ ʙệɴʜ ɴʜẹ ɢì ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴄũɴɢ ѵượᴛ ǫᴜᴀ ᴛ.ử ᴛʜầɴ để ᴛʀở ѵề ѵớɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ. Đó ʟà đɪềᴜ ᴛôɪ ᴛự ʜào ʜơɴ ᴛấᴛ ᴄả.”

“Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ѵừᴀ ǫᴜᴀ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴋẻ đ.áɴʜ ᴘ.ʜ.á ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴʜưɴɢ ʙâʏ ɢɪờ ᴛôɪ ᴄó ᴍộᴛ ᴄáɪ sᴜʏ ɴɢʜĩ ᴛʜế ɴàʏ. Tấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ᴋẻ đáɴʜ ᴘʜá ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴʜâɴ ᴅâɴ đềᴜ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ʀõ ѵà ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛôɪ xɪɴ ɴóɪ ѵớɪ ǫᴜý ѵị ʀằɴɢ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ᴛôɪ ʟạɪ ᴛʀở ʟạɪ ѵớɪ ǫᴜỹ ᴍổ ᴛ.ɪ.ᴍ Hằɴɢ Hữᴜ ʙằɴɢ ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ. Aɪ đủ ᴄᴀɴ đảᴍ, ᴀɪ đủ ᴛư ᴄáᴄʜ ᴛʜì ᴄứ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜ.ốɴɢ ᴘ.ʜ.á ѵà ʜãʏ ɴɢắᴛ ʟᴜôɴ ʜơɪ ᴛʜở ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴇᴍ đó đɪ, ᴄòɴ ᴛôɪ, ᴛôɪ sẽ ᴛʀở ʟạɪ ѵớɪ ɴʜữɴɢ ɢì ᴛôɪ đã ʟàᴍ ʙởɪ ѵì ᴛʀáɪ ᴛ.ɪ.ᴍ ᴛôɪ ᴅạᴛ ᴅào ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ. Tôɪ sẽ ᴍở ʟạɪ ǫᴜỹ ᴍ.ổ ᴛ.ɪ.ᴍ sᴀᴜ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴàʏ, ᴛôɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄốɴɢ ʜɪếɴ ɴữᴀ. Tôɪ sẽ ʟàᴍ ᴛấᴛ ᴄả để ᴘʜụᴄ ѵụ ɴʜâɴ ᴅâɴ ʙởɪ ѵớɪ ᴛôɪ ɴɢườɪ ɴɢʜ.èo ѵô ᴄùɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ. Lươɴɢ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴛôɪ sẽ ʟàᴍ ᴛấᴛ ᴄả ѵì ᴛʀẻ ᴇᴍ ɴɢʜ.èo ѵì đó ʟà ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴄủᴀ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ. ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛôɪ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛôɪ sẽ ᴍở ʟạɪ ǫᴜỹ ᴍ.ổ ᴛ.ɪ.ᴍ Hằɴɢ Hữᴜ. Tôɪ sẽ ᴋí ʜợᴘ đồɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ѵà ᴛôɪ sẽ ʟàᴍ ᴛấᴛ ᴄả. Aɪ ᴄố ᴛìɴʜ đáɴʜ ᴘʜá ᴄứ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴữᴀ đɪ, ѵì sᴀo, ѵì ɴʜâɴ ᴅâɴ đã ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ʀõ ɴʜữɴɢ ɢì ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ʟàᴍ. Bᴀo ɴʜɪêᴜ ɴɢườɪ đã ᴋ.ʜ.ổ đ.ᴀ.ᴜ ʀơɪ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴋʜɪ ǫᴜỹ Hằɴɢ Hữᴜ đóɴɢ ʟạɪ ѵà đã ᴄó ʙᴀo ɴʜɪêᴜ ɴɢườɪ đã xɪɴ ᴛôɪ, “ᴄô ơɪ đừɴɢ ʟàᴍ ɴʜư ѵậʏ”. Và ᴄʜíɴʜ ᴛôɪ đã ɴɢộ ʀᴀ ᴍộᴛ đɪềᴜ, ᴄʜâɴ ʟý ᴄủᴀ ᴛôɪ ʟà ᴄủᴀ ᴛôɪ, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ đủ ᴛư ᴄáᴄʜ để đ.áɴʜ ᴍấᴛ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ”.

“Từ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛʀở đɪ, ᴛôɪ, ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ sẽ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴍở ʟạɪ ǫᴜỹ ᴍ.ổ ᴛ.ɪ.ᴍ Hằɴɢ Hữᴜ để ɢɪúᴘ đờɪ, ɢɪúᴘ ɴɢườɪ ѵì ᴛʀoɴɢ ᴛ.ɪ.ᴍ ᴛôɪ ʟà ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴɢʜ.èo, ᴛʀêɴ đầᴜ ᴛôɪ ʟà ǫᴜốᴄ ᴋì, ʟà ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ʏêᴜ ᴄủᴀ đấᴛ ɴướᴄ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴàʏ”.

Nʜữɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ sẽ ᴍᴀɴɢ đếɴ ɴɪềᴍ ѵᴜɪ ᴄʜo ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ɴʜữɴɢ ʜoàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴍắɴ мắᴄ ᴘʜảɪ ᴄăɴ ʙệɴʜ ᴛ.ɪ.ᴍ ѵì ᴛừ ᴋʜɪ ǫᴜỹ Hằɴɢ Hữᴜ ʀᴀ đờɪ đã ᴄ.ứ.ᴜ ɢɪúᴘ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴍảɴʜ đờɪ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ɴʜữɴɢ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴍắɴ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here